Būtinoms užduotims gali būti pasitelkiami gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 627 nutarė pritarti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl masinio užsieniečių antplūdžio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje, o projektai parengti siekiant šalinti minėtos situacijos padarinius ir užtikrinti svarbius visuomenės ir valstybės interesus, prašyti Lietuvos Respublikos Seimą projektus svarstyti ypatingos skubos tvarka.

Vyriausybė įgaliojo Vidaus reikalų ministrę Agnę Bilotaitę, o jai negalint dalyvauti – vidaus reikalų viceministrą Vitalij Dmitrijev atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus projektus Lietuvos Respublikos Seime.

Projektas (parengė Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir premjerė Ingrida Šimonytė)

Projekto registracijos data 2021 m. rugpjūčio 6 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-971 2, 9, 13, 15, 17, 18, 24, 28 IR 31 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 1 dalimi:

„1. Būtinos užduotys – ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai, kurių neatlikus atsiranda arba gali atsirasti žala valstybei, gyventojams, aplinkai ar turtui.“

2.    Buvusias 2 straipsnio 1 – 33 dalis laikyti atitinkamai 2 – 34 dalimis.

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7) nustato būtinų užduočių atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką;“.

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnio 4 dalį nauju 8 punktu:

„8) dalyvauja likviduojant ekstremaliąsias situacijas ir šalinant jų padarinius, užtikrina valstybės operacijų vadovo, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimų įgyvendinimą;“.

2. Buvusius 13 straipsnio 4 dalies 8 – 9 punktus laikyti atitinkamai 9 –10 punktais.

4 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3) Vyriausybės nustatyta tvarka atlikti būtinas užduotis;“.

5 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„17 straipsnis. Būtinų užduočių atlikimas

1. Susidarius ekstremaliajai situacijai gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka būtinas užduotis, reikalingas ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

2. Būtinos užduotys atliekamos tik tada, kai civilinės saugos sistemos pajėgų ar materialinių išteklių, esančių operacijų vadovo žinioje, nepakanka ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti.

3. Būtinoms užduotims, kurių atlikimui pasitelkiami tik žmogiškieji ištekliai, gali būti pasitelkiami gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos.

4. Būtinoms užduotims, kurių atlikimui pasitelkiami žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, gali būti pasitelkiami tik ūkio subjektai ir kitos įstaigos.

5. Būtinų užduočių paskyrimo, atlikimo ir kompensavimo už jų atlikimą tvarką nustato Vyriausybė.“

6 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Neatidėliotinais atvejais, kai kyla didelis pavojus gyventojų gyvybei, sveikatai, aplinkai ar turtui, visi ūkio subjektai ir kitos įstaigos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia turimus materialinius išteklius.“

7 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 24 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„2. Kiti gyventojai, kurie ekstremaliųjų situacijų metu neturi priskirtų būtinų užduočių, laikinai apsaugomi kolektyvinės apsaugos statiniuose.“

8 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 28 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimai įforminami specialiame blanke elektroniniu būdu ir įsigalioja nuo jų pasirašymo momento. Šių sprendimų formą ir skelbimo tvarką nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius. Dėl gresiančio pavojaus gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai, kai nėra galimybių įforminti rašytinio šio straipsnio 4 dalyje nurodyto gelbėjimo darbų vadovo ar operacijų vadovo sprendimo, gali būti duotas ir žodinis nurodymas, kuris ne vėliau kaip kitą dieną privalo būti įformintas ir paskelbtas šioje dalyje nustatyta tvarka.“

9 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

„31 straipsnis. Kompensacija už materialinių išteklių teikimą, būtinų užduočių atlikimą ir žalos atlyginimas“.

2. Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie atliko būtinas užduotis, Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti kompensuojamos išlaidos, susijusios su būtinų užduočių atlikimu.“

10 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamą sąvoką „privalomi darbai“ atstoja sąvoka „būtinos užduotys“.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

Su projekto aiškinamuoju raštu galima susipažinti ČIA, su projekto lyginamuoju raštu galima susipažinti ČIA.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s